Vytlačiť

Výzva - návrh zmluvy pre verejné obstarávanie

 

ZMLUVA O DIELO   č. ...........................

1.1  Údaje o objednávateľovi:

Objednávateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku   Rožňava

sídlo: Šafárikova  5,  04801 Rožňava

zastúpené: Mgr.Ján Gdovin, administrátor CZ

vo  veciach zmluvných :                       Ing.Ján  Štefan, zborový dozorca

vo  veciach   technických:        Ing.Ján Štefan

IČO : 30687446

DIČ :                                                     2021366204

bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, pobočka Rožňava

číslo účtu: IBAN: SK48 5200 0000 0000 0961 6645

telefón: 0905 445 261, Ing.Ján Štefan


1. 2 Údaje o zotoviteľovi :

Zhotoviteľ: FinalStav s.r.o.

sídlo: Šafáikova 91, 048 01 Rožňava

zastúpená: Ing. Martin Gallo - konateľ

IČO : 47759666

DIČ :    2024126313

IČ  DPH  :   SK2024126313

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

číslo účtu:

telefón: 0917 793 284, 0905 615 463

fax:

internetová adresa:
 

zapísaná  v registri.: OR okresného súdu Košice I, vložka č. 36130/V


2. Záväzné zmluvné podmienky:


Predmet  zmluvy


Predmetom zmluvy bude záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom :ROŽŇAVA , ŠKOLA – Bývalá evanjelická dievčenská škola č. ÚZPF 10 133/1, Oprava strechy Šafárikova  ul. Č.3 Rožňava “ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevzať a zaplatiť zhotoviteľovi  dohodnutú cenu diela.

 


Zhotoviteľ sa zaviaže vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa ponuky  , ktorá bude tvoriť prílohu č. 1 zmluvy, v zmysle všeobecných  technických   podmienok  na  stavbu  a  podľa platných STN  EN a všeobecne záväzných právnych predpisov.


Miesto a čas vykonania diela


  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite  a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

2.4  Miesto realizácie diela: Šafárikova  ul.  Č. 3,  Rožňava

2.5  Termíny realizácie diela budú:

a) začiatok realizácie: do dvoch  pracovných  dní od nadobudnutia  účinnosti   zmluvy o dielo

  1. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaviaže sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Odovzdanie   a prevzatie staveniska   za   účelom  vykonávania  diela zmluvné   strany uskutočnia  na   vvýzvu   Objednávateľa , pričom  Objednávateľ  je povinný  písomne oznámiť Zhotoviteľovi  termín  odovzdania   staveniska.


Cena za dielo


2.7 Cena za zhotovenie diela bude stanovená dohodou zmluvných strán v súlade                            so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou  č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a bude špecifikovaná v rozpočte diela  (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý bude tvoriť prílohu č. 1  k zmluve.

  1. Cena diela bude zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

cena bez DPH              73 551,32 EUR

DPH vo výške 20 %      14 710,26 EUR

cena s DPH        88 261,58 EUR


z  toho   1 ETAPA :

cena bez DPH              12 261,90 EUR

DPH vo výške ...%       2 452,38 EUR

cena s DPH        14 714,28 EUR


  1. V cene za dielo budú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou diela a vyplývajúce pre zhotoviteľa zo zmluvy.

      Cena diela   je   platná   po  celú  dobu  vykonávania  diela až  do  jej  ukončenia,   ak   nedôjde  medzi  stranami  k inej   dohode.


Platobné podmienky


2.10   Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

Faktúry musia byť vystavené v súlade so skutočne zrealizovanými prácami a v súlade s dohodnutými jednotkovými cenami určenými v prílohe č. 1 rozpočet diela (ocenený výkaz výmer). Tomu  bude  predchádzať   stavebným  dozorom  odsúhlasený a potvrdený    súpis   skutočne   realizovaných  prác.

2.11 Faktúra bude predkladaná na úhradu v troch  vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený zhotoviteľom a oprávnenou osobou objednávateľa (technickým dozorom objednávateľa).

2.12 Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

2.13 Lehota splatnosti faktúr bude 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

2.14 Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  Faktúry  je  možné  predkladať   výhradne  cez  podateľňu   objednávateľa.

2.15 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

2.16  Pokiaľ  zhotoviteľ  bude  mať  pre  túto  zákazku   zmluvného  subdodávateľa,  druhá  jeho  faktúra predložená  objednávateľovi   bude  uhradená iba  vtedy,   ak  sa preukáže   písomným   prehlásením  od   subdodávateľa,   že   vzájomné   záväzky   sú  medzi  nimi  vyrovnané   za  dovtedy   realizované   práce  na   tejto  zákazke.  

2.17    V prípade, ak zhotoviteľ časť diela bude realizovať subdodávateľmi, je povinný do 20 dní po obdržaní úhrady faktúry objednávateľom, predložiť písomné potvrdenie subdodávateľa, že si voči nemu zhotoviteľ splnil finančné záväzky v rozsahu vykonaných prác, a že voči nemu nemá žiadne záväzky vyplývajúce z realizácie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ v stanovenej lehote túto skutočnosť objednávateľovi nepreukáže, objednávateľ pozastaví úhrady faktúr v prospech zhotoviteľa až do doby splnenia tejto povinnosti.

2.18  Zhotoviteľ zaväzuje ku každej vystavenej faktúre priložiť:

a) zisťovací protokol o objeme skutočne vykonaných stavebných prácach, na ktorom zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky zhotoviteľa uplatnené podľa tejto zmluvy,

b) položkovitý súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie predchádzajúceho mesiaca, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác a dodávok musia byt' v súlade s položkami prác a dodávok uvedenými v rozpočte, pričom súpis vykonaných prác a dodávok musí byt' vytvorený priamo z rozpočtu,

- súpis vykonaných prác musí obsahovať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvo dodávok v súlade s rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

- súpis vykonaných prác a dodávok musí byt' potvrdený zo strany stavebného dozoru pečiatkou autorizovaného stavebného inžiniera a jeho podpisom,

- súpis vykonaných prác a dodávok musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác a dodávok v súlade s touto zmluvou,

c) certifikáty materiálov resp. vyhlásenia o zhode materiálov použitých pri fakturovaných prácach,


Všeobecné  podmienky  diela   sú  neoodeliteľnou   súčasťou   tejto   zmluvy   


2.19 Zhotoviteľ sa zaviaže, že pri realizácií diela zabuduje len také výrobky a zariadenia, ktoré sú zbavené práv tretích osôb.

2.20 Zhotoviteľ bude zodpovedný v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s realizáciou diela.

2.21 Zhotoviteľ sa zaviaže vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred.  Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, bude zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ   sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

2.22 Zhotoviteľ sa zaviaže vyzvať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať.

2.23 Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa  Ing.Erika Šmelková           –  technický dozor objednávateľa.

2.24 Zhotoviteľ bude povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických  noriem, doklad o uskladnení odpadov. Certifikáty,  vyhlásenia   o zhode a doklad o zneškodnení odpadu  bude   predkladať   priebežne  ku  každej   faktúre.

2.25 Recyklovateľný stavebný odpad znečistený škodlivinami je zhotoviteľ povinný odovzdať na recykláciu. Nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad je zhotoviteľ povinný ukladať na riadenú skládku odpadov.

2.26 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti predloženej  ponuky.

2.27 Zmluvné strany spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela ihneď po skončení stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa.

2.28 Objednávateľ bude oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, až do ich odstránenia.


Záručná  doba  a zodpovednosť za vady


2.29 Záručná doba diela budú 2 roky  a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok.

2.30 Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

2.31 Zhotoviteľ bude zodpovedať za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania  objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela, bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

2.32 Zhotoviteľ bude počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 5 pracovných dní od prevzatia oznámenia, bude zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

2.33 V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.Sankcie

2.34 V prípade omeškania zhotoviteľa 1. etapy s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,00 €   za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.


Osobitné  ustanovenia


2.35 Zmuvné strany sa dohodnú, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

a) písomnou dohodou zmluvných strán,

b) výpoveďou zo strany objednávateľa bez uvedenia dôvodu,

c) odstúpením od zmluvy z dôvodov porušenia podstatných ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

Podstatným   porušením   bude nedodržanie  požadovaných  technických   podmienok  pre  realizáciu  stanovených   technických podmienok prác  vyplývajúcich  z projektu   stavby

2.36 Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.


Záverečné ustanovenia


2.37 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

2.38Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdenými obidvoma zmluvnými stranami.

2.39 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

2.40 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktoých si po jej podpise štyri  ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

2.41 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že zmluva nebola uzavretá v tiestni, za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

2.42 Táto  zmluva   nadobudne platnosť dňom jej   podpisu   zmluvnými   stranami   a  účinnosť  dňom  nasledujúcim po dni jej  zverenenia na  webovom   sídle  Objednávateľa,  v súlade  § 47a Občianskeho   zákonníka najskôr však dňom nasledujúcim po  dni  jej   zverejnenia  stanoveným   spôsobom.  

2.43  Zmluva   zaniká   splnením  alebo   na základe písomnej  dohody Zmluvných   strán, odstúpením od Zmluvy  niektorou zo   zmluvných   strán výlučne   z dôvudu   uvedeného   v tejto  Zmluvy  alebo   vo   Všeobecných   zmluvných podmienkach  


Prílohami tejto zmluvy budú:

a) špecifikácia, rozsah dodávok a prác, rozpočet ako príloha č. 1,V Rožňave,  dňa ............................                                                            V Rožňave, dňa ................................
–––––––––––––––––––––––––––––––                                                       –––––––––––––––––––––––––––––––

Mgr. Ján Gdovin, administrátor CZ                                                Ing. Martin Gallo

Ing. Ján Štefan, dozorca CZ

 
Posledná zmena na Štvrtok, 16 November 2017 13:14
 

Cirkevná materská škola

Aktuálne
-------------------
Zameranie ECMŠ
Zo života ECMŠ
PROJEKT: Nová trieda
pracovníci ECMŠ

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]