Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Streda, 01 Jún 2016 00:00

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rožňava

VÝBEROVÉ KONANIE na pozíciu RIADITEĽ(KA) materskej školy

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rožňava v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie  :  

riaditeľa  Evanjelickej  cirkevnej materskej školy,  Zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava

Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme:

A/ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

Kvalifikačné predpoklady požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - príloha č. 1 – Časť I. Učiteľ materskej školy

- pedagogická prax minimálne 5 rokov,

B/ OSTATNÉ PREDPOKLADY:

- prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma) vítaná a požadovaná do 31. 12. 2018

 - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa vítané

- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť pre prácu),

 - ovládanie štátneho jazyka,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- znalosť tvorby školského vzdelávacieho programu

-orientácia v problematike predprimárneho vzdelávania

-znalosť príslušnej školskej legislatívy

- usporiadaný rodinný život

- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

- znalosť cudzieho jazyka  (anglicky, nemecky) vítaná

- znalosť práce s PC (MS Office, Internet)

PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O:

1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,

2. doklady o vzdelaní,

3. doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy

4. doklad o potvrdení pedagogickej praxe, osobitne riadiacej praxe (nie starší ako 1 mesiac), riadiaca práca nie je podľa zákona podmienka,

5. výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace),

6. návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

7. profesijný životopis,

8. preukázanie zdravotnej spôsobilosti, telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa školy - potvrdenie (podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých prepisov),

9. kópie certifikátov, alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,

10. stanovisko zborového farára,

11. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielajte do 15.8. 2018 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením „Výberové konanie Riaditeľ ECMŠ – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku  Šafárikova 5, 048 01 Rožňava

Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.

 

V Rožňave dňa 11. 7. 2018

 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]